Beboparket - Houten vloeren!
Deze week fabrieksleegverkoop!


Quickstep laminaat amsterdam! voordeel vloeren amsterdam! Stuntverkoop houten vloeren amsterdam! Echte houten vloeren amsterdam voordeelweek! Koop nu uw houten vloer in amsterdam! Quickstep laminaat amsterdam! voordeel vloeren amsterdam!
Quick-Stepreg; heeft voor elke woonstijl de juiste vloer. Planken en tegels. Landhuisdelen of smalle plankjes. Modern en klassiek. Quick-Stepreg; is geschikt voor elke kamer en voor iedereen. levenslang genieten Wie tot 25 jaar garantie geeft, moet wel zeker zijn van zrsquo zaak. Bij Quick-Stepreg; stoppen we zoveel knowhow, energie en toewijding in onze vloeren dat je ervan kunt genieten zo lang je wilt.


25 JAAR RESIDENTIEuml;LE GARANTIE - 5 JAAR COMMERCIEuml;LE GARANTIE - 10 JAAR WATER GARANTIE - SPLASH GARANTIE 25 JAAR RESIDENTIEuml;LE GARANTIE Op QuickStepreg; Uniclicreg;-vloerpanelen, QuickStepreg;-profielen en QuickStepreg; -plinten De wettelijke garantie in het land of de staat van aankoop is onbeperkt van toepassing op de hierboven vermelde producten. Daarnaast garandeert Unilin BVBA, vanaf de aankoopdatum, dat de hierboven vermelde producten van het merk QuickStepreg; Uniclicreg; vrij zijn van fabricagefouten of materieuml;le defecten. Deze garantie is 25 jaar geldig voor het product en levenslang (beperkt tot 33 jaar) voor de Uniclicreg;-verbindingen van de laminaatvloerpanelen. De aankoopdatum is de factuurdatum. De originele aankoopfactuur, voorzien van datum en een stempel van de verdeler of verkoper, moet worden voorgelegd. De QuickStepreg; Uniclicreg;-garantie kan enkel worden ingeroepen als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Raadpleeg de fabrikant, de verdeler of de verkoper in geval van twijfel. 1. Deze garantie is enkel van toepassing op de eerste eigenaar en op de eerste installatie van de vloer en is niet overdraagbaar. Als eerste eigenaar wordt de persoon beschouwd die als koper vermeld staat op de aankoopfactuur. Deze garantie is van toepassing op alle aankopen van bovenvermelde hoogwaardige QuickStepreg; Uniclicreg;-merkproducten, gedaan na de datum van uitgave van deze garantievoorwaarden (zie hieronder). 2. Deze productgarantie is enkel van toepassing op gebreken inherent aan het geleverde materiaal. Hieronder wordt de door de fabrikant erkende materiaal- en productiefouten, met inbegrip van delaminatie of verminderde slijtweerstand van de toplaag verstaan. Slijtage breder dan 5mm aan randen van panelen met schuine randen maakt geen deel uit van deze productgarantie. Unilin BVBA zal het product herstellen of vervangen, volgens zijn keuze. Wanneer overeengekomen wordt de vloer te vervangen, zullen enkel nieuwe panelen uit het assortiment dat in voorraad is op het ogenblik dat de klacht aanvaard wordt, worden geleverd door de verdeler of de verkoper. Er zal geen andere vorm van compensatie zijn. 3. De levenslange garantie op de Uniclicreg;-verbinding geldt enkel voor blijvende open voegen breder dan 0,2 mm. 4. Het QuickStepreg; Uniclicreg;-product moet worden geiumlstalleerd volgens de QuickStepreg; Uniclicreg;-installatiemethode, met behulp van de goedgekeurde QuickStepreg; Uniclicreg;-accessoires. Er moet een bewijs kunnen worden voorgelegd van het naleven van de installatie- en onderhoudsinstructies zoals aanbevolen door de fabrikant. Deze instructies zijn te vinden aan de binnenkant op de bodem van de doos, de rugzijde van het insteeklabel of in elke afzonderlijke verpakking van de accessoires. Indien de instructies ontbreken, moeten ze worden aangevraagd bij de fabrikant of de verdeler/verkoper, of kunnen ze worden bekeken op www.quick-step.com. Er moet ook een bewijs kunnen worden voorgelegd dat enkel de aanbevolen Uniclic reg;-accessoires werden gebruikt om de laminaatvloer te plaatsen (identificeerbaar via het Uniclicreg;-label). Indien de installatie niet wordt uitgevoerd door de eindgebruiker, moet de installateur op zijn minst eacute;eacute exemplaar van de installatie- en onderhoudsinstructies, alsook van de garantievoorwaarden (op de rugzijde van het insteeklabel of op www.quick-step.com), overhandigen aan de eindgebruiker. DUTCH
5. De algemene QuickStepreg; Uniclicreg;-garantie geldt enkel voor installaties binnenshuis voor residentieel gebruik. Voor andere toepassingen zie quot;commercieuml;le garantievoorwaardenquot;. Indien de toepassing ook hieraan niet voldoet, dan moet een individuele geschreven garantie worden aangevraagd bij de fabrikant. 6. De schade aan het product moet duidelijk zijn en per producteenheid (paneel, accessoire, enz.) minstens 1 cm2 groot zijn, en mag niet het resultaat zijn van verkeerde gebruiksvoorwaarden of ongevallen, zoals maar niet beperkt tot schade van mechanische aard, zoals zware schokken, krassen (bijvoorbeeld door het verslepen van meubilair) of inkepingen. De poten van meubilair moeten altijd voorzien zijn van aangepast beschermingsmateriaal. Stoelen, fauteuils/sofa' s of meubilair op wieltjes moeten worden uitgerust met zachte wielen ofwel moet een aangepast beschermend tapijt of beschermende schoteltjes onder dit meubilair worden geplaatst. 7. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze garantie is beperkt tot: Verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet zichtbaar waren voor of tijdens de installatie van de laminaatvloer. De kosten voor de verwijdering en de vervanging van het materiaal worden gedragen door de koper. Indien het product oorspronkelijk door een vakman werd geiumlstalleerd, zal Unilin BVBA redelijke arbeidskosten dekken. Unilin BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige secundaire schade. 8. De inloop van zand en/of stof op de vloer moet worden vermeden door een geschikte mat te plaatsen bij alle toegangsdeur(en). 9. De vloer mag niet geiumlstalleerd worden in klamme en/of vochtige ruimtes, in extreem droge ruimtes of in ruimtes met extreem hoge temperaturen (zoals sauna' s). 10. Achtergebleven vocht op de vloer en op of rond de plinten of profielen moet altijd zo snel mogelijk verwijderd worden. Onderhoud met te veel water en/of verkeerde schoonmaakmiddelen moet altijd vermeden worden. 11. Vloerpanelen of accessoires moeten nauwkeurig worden gecontroleerd onder optimale lichtinval op materieuml;le gebreken voor en tijdens de installatie. Producten met zichtbare gebreken mogen in geen geval worden geiumlstalleerd. De verdeler moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van zulke gebreken binnen de 15 dagen. Na verstrijking van deze termijn zullen geen klachten meer worden aanvaard. In geen geval kan Unilin BVBA verantwoordelijk worden gehouden voor enig tijdverlies, ongemak, uitgaven, kosten, of andere gevolgschade veroorzaakt door of optredend als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een probleem waarvoor een klacht werd ingediend. 12. Unilin BVBA BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, DAN DIEGENE BESCHREVEN IN DIT DOCUMENT, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN HET PRODUCT VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN GEEN ANDERE OPLOSSINGEN ZULLEN BESCHIKBAAR ZIJN DAN DIEGENE BEPAALD IN DIT DOCUMENT. In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de hierboven vermelde beperkingen of uitsluitingen misschien niet van toepassing zijn op u. 13. De algemene garantie en de Uniclicreg;-garantie zijn beide pro rata. Een pro-ratagarantie is een garantie waarbij de terugbetaling of het krediet volgens een vaste formule afneemt naarmate de garantieperiode verstrijkt. De waarde van de originele QuickStepreg;- garantie wordt verminderd met de tijd dat u het product bezit. Wanneer een schadeclaim wordt ingediend, wordt de waarde van de garantie berekend als percentage van het aantal jaren bezit gebaseerd op 25 jaar voor de slijtagegarantie en/of 33 jaar voor de integriteit van de Uniclicreg;-verbinding. De diensten verleend in het kader van deze garantie verlengen de oorspronkelijke garantietermijn niet. DUTCH
14. Unilin BVBA behoudt zich het recht voor, en moet de mogelijkheid geboden worden om de klacht ter plaatse te bezichtigen en, indien van toepassing, op de vloer in geplaatste toestand. DUTCH
QUICKmiddot;STEPreg; COMMERCIEuml;LE GARANTIE (BEPERKT TOT 5 JAAR) De commercieuml;le garantie is geldig voor QuickStepreg;-laminaatvloerproducten voor een periode van 5 jaar geldig vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper (de originele factuur is het enige geldige aankoopbewijs) voor commercieuml;le activiteiten in gebouwen, onder alle hierboven vermelde voorwaarden. Bovendien moet het volgende in aanmerking worden genomen: Een vermindering van de glans geldt niet als slijtage van het oppervlak. Voor deze toepassingen dienen oppervlakkige krassen op het oppervlak door dagelijks gebruik aanvaard te worden. Daarnaast moeten voor commercieuml;le toepassingen steeds metalen Quick-Step profielen gebruikt worden. De hierboven vermelde garanties zijn niet van toepassing op: - alle plaatsen waar voedsel wordt verstrekt, zoals maar niet beperkt tot restaurants, cafetaria' s, cafeacute;s, danszalen - alle institutionele toepassingen, zoals maar niet beperkt tot ziekenhuizen en overheidsgebouwen - plaatsen met intensieve handelsactiviteiten, zoals maar niet beperkt tot luchthavens, lobby' s, scholen en kapperszaken - andere plaatsen met veel verkeer en een onmiddellijke toegang tot de straat Voor gebieden en toepassingen die niet onder de gewone commercieuml;le garantie van 5 jaar vallen, is op eenvoudig verzoek een specifieke garantie verkrijgbaar bij uw verdeler of bij Unilin BVBA. Deze garantie dekt niet de schade aan het product veroorzaakt door: - Installatiefouten. Het QuickStepreg; Uniclicreg;-product moet worden geiumlstalleerd volgens de QuickStepreg; Uniclicreg;-installatiemethode, met behulp van de goedgekeurde QuickStepreg; Uniclicreg;-accessoires. - Ongevallen, misbruik of verkeerd gebruik, zoals krassen, deuken, inkepingen of schade door zand of andere schurende materialen, veroorzaakt door de aannemer, een dienstenbedrijf of de eindgebruiker - Blootstelling aan extreme temperaturen - Waterschade - Verkeerd onderhoud Er worden geen andere garanties, expliciet of impliciet, geboden, met inbegrip van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. Unilin BVBA is niet verantwoordelijk voor arbeidskosten, installatiekosten of gelijkaardige kosten. Gevolgschade, bijzondere schade en incidentele schade zijn niet terugvorderbaar onder deze garantie. In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de hierboven vermelde beperkingen of uitsluitingen misschien niet van toepassing zijn op u. Vloerpanelen moeten nauwkeurig worden gecontroleerd op materieuml;le gebreken voor en tijdens de installatie onder optimale lichtinval. Panelen met zichtbare gebreken mogen in geen geval worden geiumlstalleerd. De verdeler moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van zulke gebreken binnen de 15 dagen. Na verstrijking van deze termijn zullen geen klachten meer worden aanvaard. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten maar het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, die van land tot land kunnen verschillen. DUTCH
QUICKmiddot;STEPreg; WATER GARANTIE INSTALLATIE IN VOCHTIGE OMGEVINGEN De vochtgarantie geldt niet voor schade als gevolg van natuurrampen (zoals overstromingen) of omstandigheden/ongevallen met een natuurlijke oorzaak (zoals lekken van toestellen en leidingen, urine van huisdieren...). Vochtige omgevingen zijn onder meer badkamers, keukens en foyers. QuickStep Lagune-vloerpanelen en de QuickStep-accessoires zijn niet aanbevolen voor zeer vochtige toepassingen, zoals sauna' s of de omgeving van zwembaden. Ruim gelekte vloeistoffen binnen een redelijke tijd op (minder dan 1 uur). Laat vocht niet langer dan 1 uur in contact komen met de vloer of met een QuickStep-accessoire. Langdurige blootstelling aan vocht kan uw laminaatvloer onherstelbaar beschadigen. U moet naast de voorwaarden van de ldquoormalerdquo; garantie de volgende aanbevelingen voor de installatie strikt volgen om aanspraak te kunnen maken op uw residentieuml;le vochtgarantie van 10 jaar. Breng rond alle verticale hindernissen, met inbegrip van wanden, vaste zware meubels,leidingen enz. een expansiezone van 10 mm aan. Alle expansiezones rond de vloer moeten gevuld worden met QuickStep Kit volgens de installatievoorschriften van QuickStep Lagune. Laat het vulmiddel 24 uur drogen voor het aan water wordt blootgesteld. Plinten, profielen en deurlijsten moeten langs de wand en langs de vloer afgedicht worden. Deze vochtgarantie geldt uitsluitend voor kamers met een maximale lengte of breedte van minder dan 5 meter. Onder elke ingang van de kamer moet een overgangsvoeg aangebracht worden. Voor elke dienstverlening onder deze garantie kunt u contact opnemen met uw lokale QuickStepreg;-verkoper of uw aankoopbewijs en een beschrijving van de klacht sturen naar: In de VS: Unilin BVBA N.C.LLC. 550 Cloniger Drive Thomasville, NC 27360 Tel. (866) 220-5933 Fax. (336) 313-4285 www.quick-step.com Buiten de VS: Unilin BVBA Ooigemstraat 3 B-8710 Wielsbeke (Belgium) Tel. +32(56) 67 52 11 Fax. +32 (56)67 52 39 www.quick-step.com Met het revolutionaire Uniclicreg; systeem klik je de planken gemakkelijk in elkaar. Het systeem is ongelooflijk sterk. De kliksystemen, uitgefreesd in de kernplaat zelf, zorgen voor een buitengewone treksterkte. Geplaatste Quick-Stepreg; planken krijg je niet zomaar uit elkaar getrokken. Probeer het maar eens. Quick-Stepreg; is altijd technisch sterk en kwaliteitsbewust geweest, van grondstof tot afgewerkt product. Dat maakt van Quick-Stepreg; de vloer met een onberispelijke reputatie waarvan je jarenlang geniet.
Voor de beste plaatsing van je vloer, zonder schade
Inhoud: het Quick-Stepreg;
stootblok amp;ampdash; speciaal ontworpen voor het Uniclicreg; systeem; regelbare afstandsblokjes om de uitzettingsvoegen te garanderen; trekijzer van metaal van hoge kwaliteit met een scherpe punt amp;ampdash; erg handig in alle situaties.
De plaatsingsset is ook beschikbaar met installatie-dvd.

Waarom je een Quick-Stepreg;ondervloer moet kiezen


Blijvend geluidsabsorberend

Een Quick-Stepreg; ondervloer slorpt storende geluiden op, zoals het tikken van hondennagels, hoge hakken of luide muziek. Deze ondervloeren van topkwaliteit behouden hun oorspronkelijk dikte en geven jarenlang een optimale geluiddemping.

Optimale vochtbestendigheid

Je vloer wordt beschermd tegen opstijgend vocht.


Egaliserend effect

Kleine oneffenheden of beschadigingen in de ondergrond worden er gemakkelijk mee gecompenseerd.

Ideaal voor Uniclicreg;

Het gladde oppervlak van de ondervloeren zorgt ervoor dat er bij installatie geen stukjes ondervloer tussen de Uniclicreg; tand en groef komen te zitten. Bovendien vormen alle Quick-Stepreg; ondervloeren een stabiele basis die het Uniclicreg; systeem beschermt.


2 in 1

De voorbereiding voor de plaatsing van je vloer gaat tweemaal zo snel met een Quick-Stepreg; 2 in 1 ondervloer. De dampwerende folie (DPM) met kleefstrip is al geiumltegreerd in de egaliserende ondervloer. Dat bespaart je een pak werk en tijd.

Geschikt voor vloerverwarming

Quick-Stepreg; ondervloeren voldoen aan alle Europese normen voor ondervloeren. Ze zijn bovendien getest om te verzekeren dat bij een opwarming van de ondervloer geen storende geuren of schadelijke gassen vrijkomen.


© Beboparket - 2012 - Alle rechten voorbehouden! - Beboparket Houten Vloeren Link Partners